Rekisteriseloste

OY AIJA BÄRLUND AB


Rekisterin ylläpitäjä
Oy Aija Bärlund Ab
Aija Bärlund
Y-tunnus: 2666537-7
Valopoiju 6 B 51, 02320 Espoo
www.aijabarlund.fi


Rekisterin yhteyshenkilö Aija Bärlund, ab@aijabarlund.fi Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
Oy Aija Bärlund Ab asiakas- ja yhteystietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Oy Aija Bärlund Ab -yrityksen asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito, ylläpito ja töiden laskutus.

Rekisterin sisältö

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat henkilöiltä itseltään kerättävät tiedot. Käyttämällä www.aijabarlund.fi -sivustoilla olevia yhteydenottolomakkeita tai lähettämällä sähköpostia, antaa käyttäjä seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.
Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät Oy Aija Bärlund Oy:n
sähköpostiin.

Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen ja sähköpostin lisäksi tarpeen mukaan asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Rekisteri on suojattu siten, että vain Aija Bärlundilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään www.aijabarlund.fi -sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen, puhelin- tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen. Jos asiakas havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus asiaa valvovalle viranomaiselle.

Tietoturvaloukkaus
Mikäli Oy Aija Bärlund Ab saa tietoonsa järjestelmäänsä kohdistuneen tietoturvaloukkauksen, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.
Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Oy Aija Bärlund Ab on tapauksessa ryhtynyt.

Muutokset
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki ja valvova viranomainen
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.